Przedmioty ogólnokształcące

Na podbudowie ośmioklasowej szkoły podstawowej.

      Zgodnie z podstawą programową przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. z 2018 r., poz. 467).

Na podbudowie gimnazjum.

      Zgodnie z podstawą programową do informatyki w zakresie podstawowym dla IV etapu edukacyjnego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.